Jak funguje klub

Klub Duhy Jasmín má svá pravidla i pro rodiče

Z důvodu dostatečné spolupráce rodič (pokud možno oba)-dítě-vedoucí, je nezbytná 50% účast na rodičovských schůzkách. Chceme Vám nabídnout zpětnou vazbu o Vašich dětech v obecné i konkrétní rovině.

V obecnější rovině,  sdílíme společná témata a hledáme vhodná řešení na to co Vás trápí a zajímá. A též vy nám můžete pomoci s odpovědí na případné otázky týkající se Vašich dětí, důležitých pro vzájemnou spolupráci.

V konkrétní rovině, je prostor pro individuální potřeby a témata, která nejsou vhodná pro skupinová setkání. Pro tyto účely jsme pro Vás připravili tzv. Tripartitu. Základem Tripartity je setkání dítě – rodič – vedoucí/lektor. Cílem setkání je prohloubení spolupráce v dílčích bodech rozvoje dítěte a vzájemné sdílení poznatků všech zúčastněných.

3x neomluvená účast dítě na klubu jsou důvodem k vyloučení ze skupiny bez vrácení poplatku. Klub Kaktusáci je růstová skupina, kde děti pracují, přestože se baví a mohlo by se zdát, že se jedná o volnočasový kroužek. Je to skupina vedená pod pedagogicko-psychologickou poradnou a naši vedoucí/lektoři jsou odborní pracovníci jež s dětmi pracují na korekci jejich emocionálního růstu směřující k vhodnému a spokojenému zařazení do společnosti. Proto, žádáme o omlouvání dětí!

Dále se podepisuje souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotek a audio/video záznamů z akcí Duhy Jasmín za účelem její propagace a práce s dětmi. Tento souhlas je především z důvodu práce s dětmi v Klubu, kde bychom rádi využili metody, při níž sami děti uvidí, jak a kdy (při jakých podnětech) jejich emoce začínají ovlivňovat jejich chování a pro jejich lepší uvědomění si momentu změny a následné práce s emocí.

Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe.
anglické přísloví

Nebojte i děti mají svá pravidla, tzv. Kodex Kaktusáků.